دکمه

۲ سبک، ۳ اندازه ۱۶ رنگ از پیش تعریف

[us_separator type=”invisible”][us_btn text=”رنگ اولیه” icon=”star” link=”url:%23″][us_btn text=”رنگ ثانویه” icon=”arrow-down” color=”secondary” iconpos=”right” link=”url:%23″][us_btn text=”کنتراست رنگ” icon=”chevron-right” color=”contrast” link=”url:%23″][us_btn text=”رنگ روشن” icon=”cog” color=”light” iconpos=”right” link=”url:%23″][us_separator type=”invisible”][us_btn text=”نمای کلی اولیه” icon=”star” style=”outlined” iconpos=”right” link=”url:%23″][us_btn text=”ثانویه مشخص شده” icon=”arrow-down” style=”outlined” color=”secondary” link=”url:%23″][us_btn text=”نمای کلی کنتراست” icon=”chevron-right” style=”outlined” color=”contrast” iconpos=”right” link=”url:%23″][us_btn text=”نمای کلی نور” icon=”cog” style=”outlined” color=”light” link=”url:%23″][us_separator type=”invisible”][us_btn text=”رنگ صورتی” icon=”heart” color=”pink” link=”url:%23″][us_btn text=”آبی” icon=”cloud” color=”blue” link=”url:%23″][us_btn text=”سبز” icon=”leaf” color=”green” link=”url:%23″][us_btn text=”زرد” icon=”sun-o” color=”yellow” link=”url:%23″][us_btn text=”بنفش” icon=”glass” color=”purple” link=”url:%23″][us_btn text=”قرمز” icon=”star” color=”red” link=”url:%23″][us_btn text=”اهک” icon=”asterisk” color=”lime” link=”url:%23″][us_btn text=”ابی تیره” icon=”anchor” color=”navy” link=”url:%23″][us_btn text=”کرم” icon=”gift” color=”cream” link=”url:%23″][us_btn text=”تیره” icon=”moon-o” color=”midnight” link=”url:%23″][us_btn text=”قهوهای” icon=”coffee” color=”brown” link=”url:%23″][us_btn text=”فصفوری” icon=”globe” color=”teal” link=”url:%23″][us_separator type=”invisible”][us_btn text=”صورتی” icon=”heart” style=”outlined” color=”pink” link=”url:%23″][us_btn text=”آبی” icon=”cloud” style=”outlined” color=”blue” link=”url:%23″][us_btn text=”سبز” icon=”leaf” style=”outlined” color=”green” link=”url:%23″][us_btn text=”زرد” icon=”sun-o” style=”outlined” color=”yellow” link=”url:%23″][us_btn text=”بنفش” icon=”glass” style=”outlined” color=”purple” link=”url:%23″][us_btn text=”قرمز” icon=”star” style=”outlined” color=”red” link=”url:%23″][us_btn text=”آهک” icon=”asterisk” style=”outlined” color=”lime” link=”url:%23″][us_btn text=”آبی تیره” icon=”anchor” style=”outlined” color=”navy” link=”url:%23″][us_btn text=”کرم” icon=”gift” style=”outlined” color=”cream” link=”url:%23″][us_btn text=”تیره” icon=”moon-o” style=”outlined” color=”midnight” link=”url:%23″][us_btn text=”قهوهای” icon=”coffee” style=”outlined” color=”brown” link=”url:%23″][us_btn text=”فصفوری” icon=”globe” style=”outlined” color=”teal” link=”url:%23″][us_separator type=”invisible”][us_btn text=”دکمه کوچک” icon=”heart-o” size=”small” link=”url:%23||”][us_btn text=”دکمه متوسط” icon=”heart-o” link=”url:%23||”][us_btn text=”دکمه بزرگ” icon=”heart-o” size=”large” link=”url:%23||”][us_separator type=”invisible”][us_btn text=”کوچک شفاف” icon=”heart-o” color=”transparent” size=”small” link=”url:%23||”][us_btn text=”متوسط شفاف” icon=”heart-o” color=”transparent” link=”url:%23||”][us_btn text=”بزرگ شفاف” icon=”heart-o” color=”transparent” size=”large” link=”url:%23||”]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *