خانه / عناصر محتوا / جدول قیمت گذاری

جدول قیمت گذاری

[us_pricing items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%22%2C%22price%22%3A%22%2420%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%22%2C%22features%22%3A%222%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%5Cn2%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn3%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn4%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%22%2C%22btn_color%22%3A%22contrast%22%2C%22btn_style%22%3A%22outlined%22%2C%22btn_size%22%3A%22small%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3A%2523%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%2C%22type%22%3A%22featured%22%2C%22price%22%3A%22%2445%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%22%2C%22features%22%3A%22%5Cn10%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%5Cn2%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn3%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn4%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%22%2C%22btn_color%22%3A%22primary%22%2C%22btn_style%22%3A%22outlined%22%2C%22btn_size%22%3A%22small%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctarget%3A%2520_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22price%22%3A%22%2480%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%22%2C%22features%22%3A%22%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%5Cn2%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn3%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn4%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%22%2C%22btn_color%22%3A%22contrast%22%2C%22btn_style%22%3A%22outlined%22%2C%22btn_size%22%3A%22small%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3A%2523%22%7D%5D”][us_separator type=”invisible” size=”large”][us_pricing items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22price%22%3A%22%240%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%22%2C%22features%22%3A%221%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%5Cn2%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn3%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn4%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%22%2C%22btn_color%22%3A%22light%22%2C%22btn_style%22%3A%22solid%22%2C%22btn_size%22%3A%22small%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3A%2523%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%22%2C%22price%22%3A%22%2420%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%22%2C%22features%22%3A%222%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%5Cn2%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn3%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn4%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%22%2C%22btn_color%22%3A%22light%22%2C%22btn_style%22%3A%22solid%22%2C%22btn_size%22%3A%22small%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3A%2523%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%22%2C%22type%22%3A%22featured%22%2C%22price%22%3A%22%2445%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%22%2C%22features%22%3A%2210%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%5Cn2%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn3%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn4%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%22%2C%22btn_color%22%3A%22primary%22%2C%22btn_style%22%3A%22solid%22%2C%22btn_size%22%3A%22small%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3A%2523%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22price%22%3A%22%2480%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%22%2C%22features%22%3A%22%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%5Cn2%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn3%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn4%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%22%2C%22btn_color%22%3A%22light%22%2C%22btn_style%22%3A%22solid%22%2C%22btn_size%22%3A%22small%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3A%2523%22%7D%5D”]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *